سخنرانی در باب استعاره، شناخت، و تفکراز دیدگاه میان فرهنگی

     سخنرانی در باب استعاره، شناخت، و تفکر از دیدگاه میان فرهنگی

"گواهی نامه حضور از طرف مرکز تحقیقات و دانشگاه ارائه می شود."

شرح رویداد:

از میان ابزارهای مختلف زبانی، استعاره یکی از تأثیرگذارترین ابزارها برای نمایش ادراک، احساسات و افکار گویندگان در مورد یک موضوع می باشد. معرفی استعاره به عنوان یک ابزار تحقیق برای فهمیدن ادراک، احساسات و افکار، یک روند تحقیقاتی نسبتاً جدید است که بواسطه نظریه "استعاره مفهومی" (لیکاف و جانسون، 1980) آغاز گردید. این نظریه بیان کننده این است که استعاره ها مسئول تفکر، شناخت و ادراک ما هستند. بر اساس این نظریه، قسمت عمده سیستم ذهنی ما بر پایه استعاره شکل گرفته، که به این معنا است که در ذهن ما بیشتر مفاهیم بر حسب مفاهیم دیگر درک می شوند. از این بُعد، استعاره ها تجربه ما از جهان را شکل می دهند و بنابراین به ما کمک می کنند تا این تجربه شخصی خود از جهان را به دیگران نیز منتقل کنیم.

نه تنها شناخت ما بر پایه استعاره ساخته می شود، بلکه این ویژگی استعاره ای بودن شناخت ما از جهان در زبان ما نیز متجلی می شود. معرفی استعاره به عنوان یک ابزار شناختی توسط لیکاف و جانسون (1980) منجر به مطالعات بسیار وسیعی به ویژه مطالعات گفتمانی شده است. اما آنچه در این جلسه مورد نظر است پرداختن به استعاره از دیدگاه میان فرهنگی است که به تاثیر پیش زمینه های فرهنگی افراد جامعه بر شکل گیری، فهم، و تاثیر گذاری استعاره می پردازد.

  

نام استاد:

دکتر علی اکبر ایمانی (دانشیار زبان و ارتباطات دانشگاه مالزی)

تاریخ برگزاری:

 شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷ - ۱۵

هزینه ثبت نام:

۴۲۰۰۰ تومان 

۳۰ درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام  تا ۲۴ آذر ۲۹۰۰۰ تومان

 نحوه ثبت نام:

جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید