کتاب ها

۱- ترجمه نمایشنامه استاندارد طلا

  

۲- ترجمه نمایشنامه فاصله را حفظ کنید

۳- ترجمه نمایشنامه شرط بندی

               

۴- ترجمه نمایشنامه کایسا الهه شطرنج

۵- ترجمه نمایشنامه چگونگی نظریه پردازی در نقد ادبی