شورای هماهنگی

اعضای شورای هماهنگی مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی واحد رودهن

 

رئیس واحد دانشگاهی (رئیس شورا)

 

دکترحسن شهرکی پور

 

معاون پژوهش و فناوری واحد (نایب رئیس شورا)

 

دکتر مالک میرهاشمی

 

رییس مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی (دبیر شورا)

 

دکتر مجتبی محمدی

 

مدیران گروههای پژوهشی مرکز تحقیقان زبان شناسی کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه پژوهشی

روان شناسی زبان

مدیر گروه پژوهشی

زبان و ادبیات فارسی

 

مدیر گروه پژوهشی

آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروه پژوهشی

مطالعات ترجمه

مدیر گروه پژوهشی ادبیات جهان

 

 
 

دکتر حمید رضا فاطمی پور

  دکتر شهین اوجاق علیزاده

 

دکتر اندیشه صنیعی

دکتر نسیم گل آقایی

 

دکتر سیدشهاب الدین ساداتی