شورای هماهنگی

۱. رئیس واحد دانشگاهی (رئیس شورا): دکتر حسن شهرکی پور

۲. معاون پژوهش و فناوری (نایب رئیس شورا): دکتر مالک میرهاشمی

۳. رئیس مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی (دبیر شورا): دکتر مجتبی محمدی

۴. مدیر گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی (عضو شورا): دکتر شهین اوجاق علیزاده

۵. مدیر گروه پژوهشی ادبیات جهان (عضو شورا): دکتر سید شهاب الدین ساداتی

۶. مدیر گروه پژوهشی آموزش زبان انگلیسی (عضو شورا):

۷. مدیر گروه پژوهشی مطالعات ترجمه (عضو شورا):

۸. مدیر گروه پژوهشی روان شناسی زبان (عضو شورا): دکتر حمید رضا فاطمی پور

۹. دکتر ویزایا لتوچومی پالین روزلین (عضو شورا)

۱۰. دکتر نسیم گل آقایی (عضو شورا)

۱۱. دکتر محمود طاووسی (عضو شورا)

۱۲. دکتر حمید مرعشی زاده (عضو شورا)

۱۳. دکتر اندیشه صنیعی (عضو شورا)