اعضای هیات علمی مرکز

 • نام و نام خانوادگی: شهین اوجاق علیزاده
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی
 • آدرس پست الکترونیک: alizadeh@riau.ac.ir
 • رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/alizadeh
 • نام و نام خانوادگی: مالک میرهاشمی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی
 • دانشگاه: آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: روان شناسی زبان
 • آدرس پست الکترونیک: mirhashemi@riau.ac.ir
 • رزومه:
 • نام و نام خانوادگی: ویزایا لتوچومی پالین روزلین
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: آموزش زبان انگلیسی
 • آدرس پست الکترونیک: vprosline@yahoo.com
 • رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/roslin
 • نام و نام خانوادگی: سید شهاب الدین ساداتی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: ادبیات جهان
 • آدرس پست الکترونیک: sh.sadati@riau.ac.ir
 • رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/sadati
 • نام و نام خانوادگی: اندیشه صنیعی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: آموزش زبان انگلیسی
 • آدرس پست الکترونیک: andisheh.saniei@gmail.com
 • رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/saniei 
 • نام و نام خانوادگی: مریم امیر ارجمند
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی
 • گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی
 • آدرس پست الکترونیک: m.amirarjmand13@gmail.com
 • رزومه
 • نام و نام خانوادگی: محمود طاووسی
 • مرتبه علمی: استاد
 • رشته تحصیلی: زبان شناسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی
 • آدرس پست الکترونیک: mahyar.tavoosi@yahoo.com
 • رزومه: 
 • نام و نام خانوادگی: حمید رضا فاطمی پور
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: روان شناسی زبان
 • آدرس پست الکترونیک: hamidfatemipour@yahoo.com
 • رزومه:
 • نام و نام خانوادگی: نسیم گل آقایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گروه پژوهشی: مطالعات ترجمه
 • آدرس پست الکترونیک: nassimgolaghaei72@yahoo.com
 • رزومه: 

 

 • نام ونام خانوادگی: جابر کمالی
 • مرتبه علمی: دکتری
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه: پژوهشگر مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی
 • گروه پژوهشی: آموزش زبان انگلیسی
 • آدرس پست الکترونیک: j_kamali@riau.ac.ir
 • رزومه:
 • نام و نام خانوادگی: حمید مرعشی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رشته تحصیلی: زبان شناسی کاربردی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • گروه پژوهشی: آموزش زبان انگلیسی
 • آدرس پست الکترونیک: hamid.marashi@iauctb.ac.ir
 • رزومه:
 • نام و نام خانوادگی: مجتبی محمدی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • گروه پژوهشی: آموزش زبان انگلیسی
 • آدرس پست الکترونیک: mojtabamohammadi@gmail.com
 • رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/mohammadi