معرفی رئیس

نام و نام خانوادگی: مجتبی محمدی                   

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیک: mojtabamohammadi@gmail.com 

رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/mohammadi