گروه زبان و ادبیات فارسی

                                                            

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی : شهین اوجاق علیزاده

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک: alizadeh@riau.ac.ir

 رزومه: https://alrc.riau.ac.ir/alizadeh