گروه آموزش زبان

معرفی مدیر                                                                            

نام و نام خانوادگی : اندیشه صنیعی                                                        

رشته تحصیلی : آموزش زبان  انگلیسی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک: andisheh.saniei@gmail.com

رزومه: