گروه مطالعات ترجمه

معرفی مدیر                                                                                

نام و نام خانوادگی : نسیم گل آقایی                                                             

رشته تحصیلی : آموزش زبان  انگلیسی                                          

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک: nassimgolaghaei72@yahoo.com

رزومه: